Edifici d’habitatges amb 4 soterranis a Mataró

EDIFICI D’HABITATGES AMB 4 SOTERRANIS A MATARÓ, 2007/08
Projecte d’estructura, fonaments i elements de contenció

Client: Lluís Grau, Arquitecte
Promotor: Empresa pública “Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.” (“PUMSA”) i promotor privat “GRET-MAI, S.L.”
Emplaçament: c/ Meléndez Valdés, 11-17. Mataró
Comentaris: El projecte és el resultat d’un acord entre l’empresa pública municipal i un promotor privat per a dotar d’aparcament a la zona alta del casc antic de Mataró. Característiques principals:
– Edifici entre mitgeres en zona altament urbanitzada.
– Construcció de 4 nivells soterrats per a aparcament. Un dels condicionants de l’actuació és no emprar ancoratges en el terreny.
– Locals comercials en planta baixa i tres plantes pis per a habitatges, aproximadament la meitat dels quals de protecció oficial.