Estintolament de paret mestra en edifici de l’Eixample

Fotografia: RV Arquitectura Técnica S.C.P
  • Disseny de l’estructura per a l’estintolament de paret mestre en edifici d’habitatges.
  • Districte de l’Eixample, Barcelona, 2013-2014.
  • Client: RV Arquitectura Técnica

Atesa la notable amplada de l’obertura a practicar (4,50 metres) i al fet de tenir la planta àtic per sobre el reforç es resol amb dos pilars intermitjos que diposen de dorments per a repartir la càrrega a la paret de la planta inferior. Els dintells són dobles, situats a banda i banda de la paret, per a evitar l’apuntalament, i es troben units per platabandes inferiors que recullen la càrrega de la paret superior.