Estudi de patologia i reforços estructurals a finca de 1930

  • Estudi de patologia estructural, projecte i direcció d’obra de reforç estructural.
  • Client: Companyia de Jesús.
  • Barcelona, 2018-2020.

L’aparició de diverses fissures en aquest edifici construït l’any 1930 va motivar un estudi de patologia que va incloure el seguiment d’una sèrie de fissurímetres durant uns mesos. L’anàlisi estructural de l’edificació va mostrar una sèrie de febleses que feien recomanable la intervenció per tal de reduir la vulnerabilitat de l’edifici davant esdeveniments sobrevinguts. Els reforços van consistir bàsicament en incrementar la rigidesa de diverses bigues d’estintolament existent a la planta baixa.

Extracte del projecte original de 1930.