Política de privacitat

Titularitat

El responsable de la recollida i tractament de les dades és en Laureà Miró Bretos, amb NIF 38.829.172-C i domicili a la plaça Josep Tarradellas 21-27 3r 2a de Vilassar de Mar (08340).

Sistemes de recollida de dades i ús de les mateixes

Aquest web no recull dades de caràcter personal. Podeu consultar la política de cookies aquí.

En cas que, per motiu de la relació comercial que puguem establir, em feu arribar dades de caràcter personal aquestes es regiran sota els següents paràmetres:

  • La base legal per al tractament de les dades serà sempre el consentiment, que es pot enretirar en qualsevol moment.
  • Tret d’imperatiu legal, les dades no seran compartides en cap cas amb tercers.
  • Les dades es conservaran emprant mesures de seguretat adients i raonables.
  • Les dades tractades es mantindran fins que no expirin els terminis legals establerts per a la seva conservació, fins que l’interessat o interessada sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.
  • En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant-me mitjançant un correu electrònic a laurea @ laureamiro.com. A més, teniu dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Normativa de referència

La política de privacitat l’he establert en base a la següent normativa:

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
  • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).