Construcció d’una piscina a la coberta d’un hotel a Salou

  • Anàlisi de la capacitat portant d’un hotel de 5 plantes per a suportar una piscina a la seva coberta, projecte de reforç estructural i assistència a la direcció d’obra.
  • Salou (Tarragona), 2017/2020.

Les piscines desbordants a la coberta d’hotels davant de la línia de costa poden ser espectaculars, i això és el que es va dur a terme en aquest hotel de la Costa Daurada. La inspecció dels pilars de formigó armat va resultar insatisfactòria per a admetre la càrrega derivada de la piscina proposada (de mides aproximades 6×6 metres i una profunditat de 90 cm), així que es va acceptar la meva proposta d’adossar petits pilars metàl·lics als pilars existents i portar la càrrega directament a fonaments, tot travessant els forjats existents. La base de la piscina es va resoldre amb un forjat mixt de xapa col·laborant que, recolzat en bigues d’acer laminat, porta la càrrega directament als nous pilars.