Estructura d’una pèrgola de fusta a una plaça pública

Crèdits fotografia: Ajuntament de Premià de Mar
  • Disseny de l’estructura de fusta d’una pèrgola a la plaça Salvador Moragas de Premià de Mar (any 2017).
  • Client: Joan Josep Anglarill Gimeno, Arquitecte Tècnic.
  • Constructora: Urbaser, S.A.
  • Promotor: Ajuntament de Premià de Mar

El disseny de les pèrgoles ve determinat essencialment per les accions eòliques, i a tal efecte és necessari garantir l’estabilitat de l’estructura front al bolcament i l’aixecament. En el cas que ens ocupa la pèrgola se situa sobre el sostre d’un soterrani, així que es va optar per no fixar els pilars en ell, atès que hagués estat necessari perforar la impermeabilització i refer el paviment amb els problemes futurs de possibles filtracions d’aigua que es podrien esdevenir. L’estabilitat de l’estructura es va aconseguir mitjançant el reompliment parcial de les jardineres amb formigó, prèvia comprovació de la capacitat portant de l’estructura inferior.

Jardineres parcialment reomplertes de formigó a mode de sabates per a la fixació dels pilars.
Unió de les bigues de fusta amb els pilars, posteriorment modificada durant la direcció d’obra.