Fixació de pont grua en antiga nau industrial de formigó

  • Estudi de la capacitat estructural dels pilars de la nau, projecte i direcció de la fixació d’un nou punt grua.
  • Esparreguera, 2017.

Si bé la instal·lació de ponts grua en naus metàl·liques és relativament senzilla d’analitzar, en els casos en què els pilars són de formigó es requereix conèixer l’armadura i les característiques del formigó. En aquest cas la detecció de les armadures es va realitzar amb l’ajuda d’Eriscan, pràcticament sense necessitat de cales, cosa que em va permetre analitzar amb rigor la capacitat de l’estructura per a rebre les càrregues del nou pont grua i dissenyar les seves fixacions (que van consistir en camises de xapa d’acer ataconades amb morter de reparació lleugerament expansiu i fixades amb ancoratges mecànics).