Rehabilitació de conjunt residencial a Cabrera de Mar

  • Dictamen de patologia estructural, projecte i direcció d’obra de reparació estructural.
  • Cabrera de Mar, 2013-2016.
  • Superfície construïda: 1950 m2.

El conjunt residencial és format per tres blocs d’habitatges de planta baixa i tres pisos. L’estructura és formada per parets de càrrega i pilars metàl·lics amb sostres ceràmics que en algunes zones es troben fortament deteriorats per la corrosió de les seves armadures.

Després d’una anàlisi dels sostres es conclou que aquests són aptes, amb uns marges de seguretat adequats, i es planteja la seva reparació mitjançant el raspatllat i/o substitució de les armadures i la seva reconstitució amb morter de reparació.

L’actuació va ser complementada amb la rehabilitació de la coberta i les façanes, a càrrec de l’arquitecte Josep Maria Serra i Mallol. El projecte es va articular en forma de projectes parcials on cada tècnic assumia plenament la responsabilitat de la seva part.