Serveis que ofereixo

Idioma: Castellano / Català

Tot seguit exposo els serveis que ofereixo. Els encàrrecs poden ser per part d’un tècnic (arquitecte, aparellador, enginyer) per tal de complementar el seu projecte o bé directament d’un particular.

Estudis i peritatges

  • Estudis de patologia de la construcció originats per l’estructura i/o els fonaments.
  • Certificats de solidesa i estudis de seguretat estructural.
  • Peritatges judicials per danys estructurals.

Rehabilitació d’estructures

  • Projectes per a la rehabilitació o el reforç d’estructures i fonaments.
  • Direccions d’obra de rehabilitació o reforç d’estructures.