Serveis que ofereixo

Idioma: Castellano / Català

Tot seguit exposo els serveis que ofereixo. Els encàrrecs poden ser per part d’un tècnic (arquitecte, aparellador, enginyer) per tal de complementar el seu projecte o bé directament d’un particular.

Estudis i peritatges (exemples)

  • Peritatges judicials per danys estructurals.
  • Estudis de patologia de la construcció originats per l’estructura i/o els fonaments.
  • Assistència, sobre patologies estructurals, als tècnics que realitzen la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE).
  • Determinació de la sobrecàrrega admissible a les edificacions existents.
  • Certificats de solidesa i estudis de seguretat estructural.

Rehabilitació d’estructures (exemples)

  • Projectes per a la rehabilitació o el reforç d’estructures i fonaments.
  • Direccions d’obra de rehabilitació o reforç d’estructures.

Obra nova (exemples)

  • Projectes d’estructures i fonaments d’obra nova (edificis residencials i públics, aparcaments sota rasant, naus industrials, pavellons esportius, etc.).
  • Projectes específics d’elements de contenció (murs pantalla, murs en mènsula, etc.).
  • Direccions d’obra d’estructures, fonaments i elements de contenció.